Lepší doprava v Praze » Tramvajové tratě » Výstavba tratě Modřany – Libuš (2020)

Předmětem stavby je prodloužení stávající tramvajové trati z obratiště Sídliště Modřany podél ulice Generála Šišky a dále ulicí Novodvorskou do koncové zastávky Libuš, situované v blízkosti budoucí stanice metra D. Stavba zasahuje do katastrálních území Kamýk, Modřany a Libuš v městských částech Praha 12 a Praha – Libuš. Akce je rozdělena do dvou etap, přičemž v první etapě je realizována celá tramvajová trať a dočasné úvraťové obratiště v ulici Novodvorská, ve druhé etapě pak definitivní smyčkové obratiště navazující na stanici metra D Libuš. zastávekNová tramvajová trať v první etapě nabídne obyvatelům sídliště Libuš alternativní dopravní spojení do centra města tramvajovou linkou přes Braník a Podolí. V návazné druhé etapě bude ukončení trati navázáno na stanici metra D Libuš a tramvajová trať bude umožňovat přestup i na tuto novou linku metra a umožní redukci autobusové dopravy v lokalitě. Celková délka stavby je 1,9 km a uvažuje se zřízení čtyř párů zastávek.

Navržená tramvajová trať je dvoukolejná, její trasa začíná napojením na stávající obratiště Sídliště Modřany, odkud pokračuje v boční poloze podél ulice Generála Šišky. V tomto úseku jsou navrženy zastávky Modřanský vodojem, Observatoř Libuš a Sídliště Libuš, přičemž poslední jmenovaná již zajišťuje obsluhu sídliště a možnost přestupu na autobusové linky. Tramvajová trať následně vstupuje do osy Novodvorské ulice, kde je v první etapě umístěna úvraťová koncová zastávka Libuš. V první etapě je délka stavby 1,7 km. Ve druhé etapě výstavby bude místo této zastávky zřízeno smyčkové obratiště napojené na stanici metra D Libuš v poloze východně od Novodvorské ulice a délka stavby se prodlouží na 1,9 km.

Stavba tramvajové trati je navržena v souladu s platnými vyhláškami, českými technickými normami a technickými podmínkami s důrazem na zajištění bezpečného provozu a umožnění bezbariérového užívání. Trolejové vedení bude prosté dopínané, s trakčními stožáry umístěnými převážně v ose trati. Součástí stavby je zřízení nové měnírny pro napájení, situované v blízkosti zastávky Sídliště Libuš. Pro řidiče je zřízeno v první etapě dočasné sociální zařízení, nahrazené v definitivním stavu trvalým objektem ve smyčce Libuš. Pro měnírnu i sociální zařízení jsou zřízeny nové přípojky elektrické energie, vodovodu a kanalizace. Odvodnění tramvajové trati je realizováno do 12 nových bahníků, napojených novými přípojkami na stávající kanalizaci. Součástí tramvajové trati bude také zřízení dráhových kabelů, elektrického ohřevu a ovládání výměn, mazacího zařízení kolejnic v obloucích a vybavení zastávek mobiliářem.
Povrch nové tramvajové trati je navržen v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství v hl. m. Praze s otevřeným kolejovým svrškem podél ulice Generála Šišky a se zatravněným krytem v ulici Novodvorská. Zde je navržen systém automatického zavlažování travnatého krytu trati.

Zřízení tramvajové trati vyžaduje nezbytné zásahy do stávající infrastruktury, zejména pak pozemních komunikací. V úseku trasy podél ulice Generála Šišky se jedná o úpravy stávajících vjezdů do území, nejvýznamněji je z důvodu výškového řešení posunut vjezd do sběrného dvora. V prostoru zastávek Sídliště Libuš je přesunuto napojení vyústění ulice Brunelova do ul. Generála Šišky. Významné změny dozná křižovatka ulic Generála Šišky – Novodvorská – Meteorologická, která bude přestavěna z okružní na klasickou průsečnou s řízením SSZ, čtvrté rameno křižovatky bude tvořit tramvajová trať. Dále v Novodvorské ulici je tramvajová trať navržena v ose vozovky, přičemž podél ní je v každém směru veden jeden jízdní pruh pro automobilovou dopravu a jeden pruh respektive cyklopiktokoridor pro cyklisty. Šířka jízdního pásu je standardně 5,50 metru, vnější hrany dopravního prostoru jsou zachovány. Ve vazbě na výstavbu tramvajové trati dojde k posunu zastávek autobusů. V definitivním uspořádání při zřízení smyčky a stanice metra Libuš bude zrušen stávající podchod pod Novodvorskou ulicí v místě této zastávky, tyto stavební úpravy jsou součástí stavby metra D. Výstavba tramvajové trati má rovněž v nezbytně nutné míře vliv na inženýrské sítě, u kterých jsou navrženy přeložky.