Lepší doprava v Praze » Tramvajové tratě » Výstavba tratě Divoká Šárka - Dědinská (2020)

Předmětem stavby je prodloužení tramvajové tratě ze stávajícího obratiště Divoká Šárka ulicí Vlastina do sídliště Na Dědině a dále podél ulice Drnovská na novou konečnou stanici Dědinská. Stavba zasahuje do katastrálních území Liboc a Ruzyně v městské části Praha 6. Nová tramvajová trať nabídne obyvatelům sídliště Na Dědině přímé a kapacitní spojení nejen k metru, ale také k úřadům a zdravotnickým zařízením v rámci MČ Praha 6 a dále i do centra Prahy. V novém úseku o délce 2,3 km je navrženo pět párů tramvajových zastávek. Redukce autobusové dopravy nahrazením tramvají má prokázaný příznivý ekologický dopad. Společně s výstavbou tramvajové trati bude provedena úprava uličního profilu Vlastiny ulice s rozšířením zastoupení zeleně včetně nového stromořadí.

Navržená tramvajová trať je dvoukolejná, její trasa začíná napojením na tramvajovou trať před stávajícím obratištěm Divoká Šárka, odkud pokračuje přímo Evropskou ulicí s novou zastávkou Divoká Šárka a následně vlevo do ulice Vlastina. Zde je trať vedena nejprve do křižovatky s ulicí U Silnice ve společném koridoru s nekolejovou dopravou a je zde zřízena zastávka Vlastina. V dalším pokračování je založeno nové urbanistické řešení ulice Vlastina, ve kterém je ve středu ulice stromořadí a od něj k okrajům postupně zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro automobily a na jižní straně parkovací stání. Stromořadí v ose ulice je zčásti stávající, v úseku mezi novými zastávkami Sídliště Na Dědině a Ciolkovského pak nově vysazené. Nové uspořádání ulice Vlastiny vyžaduje v souladu s územním plánem její rozšíření na jižní stranu na úkor sousedního areálu vojenského útvaru VÚ 3255 Ruzyně. Po opuštění Vlastiny ulice trať vede severním směrem v boční poloze podél ulice Drnovská a je ukončena novým smyčkovým obratištěm se zastávkami nazvanými Dědinská poblíž křižovatky se stejnojmennou ulicí.

Stavba tramvajové tratě je navržena v souladu s platnými vyhláškami, českými technickými normami a technickými podmínkami s důrazem na zajištění bezpečného provozu a umožnění bezbariérového užívání. Trolejové vedení bude prosté dopínané, s trakčními stožáry umožňujícími sjednocení se svítidly veřejného osvětlení. Součástí stavby je zřízení nové měnírny pro napájení, situované v obratišti Dědinská. Pro řidiče je zřízeno ve stejné ploše sociální zařízení. Pro měnírnu i sociální zařízení jsou zřízeny nové přípojky elektrické energie, vodovodu a kanalizace. Odvodnění tramvajové trati je realizováno obvyklým způsobem kalových jímek (bahníků), napojených novými přípojkami na kanalizaci. Součástí tramvajové trati bude také zřízení dráhových kabelů, elektrického ohřevu a ovládání výměn, mazacích zařízení kolejnic v obloucích a vybavení zastávek mobiliářem. V souvislosti s tramvajovou tratí v úseku podél ulice Drnovská je zřízena opěrná zeď výšky max. 4,5 metru o délce 143 metrů. Ve smyčce Divoká Šárka, která se nově stává pouze nácestnou, je navrženo zrušení vnější koleje a její plošná náhrada zelení. V úseku vedení Vlastiny ulice podél areálu vojenského útvaru bude zrušeno stávající oplocení a nahrazeno novým v posunuté poloze.

Povrch nové tramvajové trati je navržen v souladu Manuálem tvorby veřejných prostranství v hl. m. Praze v ulici Vlastina jako živičný v úsecích pojíždění trati nekolejovou dopravou a zatravněný v místech, kde trať pojížděna není. V úseku podél Drnovské je navržena tramvajová trať s otevřeným kolejovým svrškem. Úseky zatravnění jsou realizovány v míře mírně vyšší, než je požadováno dokumenty IPR a je navržen systém automatického zavlažování travnatého krytu trati. Detaily řešení povrchů budou předmětem projektu pro stavební povolení.

Zřízení tramvajové trati vyžaduje nezbytné zásahy do stávající infrastruktury, zejména pak pozemních komunikací. Jedná se v počátku trasy o úpravy dotčených úseků ulice Evropská včetně přestavby a rozšíření světelně signalizovaných křižovatek a přechodů pro chodce. V rámci křižovatky Evropská – Vlastina projde úpravou také plocha s částmi ulic Nová Šárka a Litovická. Hlavní rozsah stavby spočívá v celkové opravě ulice Vlastina související s novým stavebním uspořádáním ve většině její délky, a to včetně všech křižovatek ulice Vlastina s dalšími komunikacemi. Nové uspořádání Vlastiny ulice v úseku od křižovatky s ulicí U Silnice po křižovatku s ulicí Drnovskou je navrženo jako směrově rozdělené, v ose ulice je stromořadí a tramvajová trať. Stavební provedení umožňuje šířkově nouzové objíždění případných odstavených vozidel, např. v případě poruchy. V ulici Drnovská jsou provedeny úpravy komunikace a autobusových zastávek v rozsahu souběhu se stavbou tramvajové trati. Zřízení tramvajové trati jakožto nové liniové stavby ve stávající komunikaci Vlastina, respektive v nezastavěném území podél ulice Drnovská, vyžaduje rovněž úpravy inženýrských sítí.