Lepší doprava v Praze » Tramvajové tratě » Výstavba tratě Barrandov – Holyně - Slivenec (2020)

Předmětem stavby je prodloužení stávající tramvajové trati z obratiště Sídliště Barrandov dále na území barrandovské náhorní plošiny jihozápadním směrem až do katastru Slivence. Navržená tramvajová trať bude sloužit převážně k obsluze stále se rozvíjející bytové výstavby v okolním území, jejíž plány jsou s novou tramvajovou tratí koordinovány. Převážná část trati je vedena v dosud nezastavěném prostoru, kde je tramvajová trať koncepčně trasována k vytvoření dopravní infrastruktury v rámci jeho urbanizace dle územního plánu a příslušných developerských projektů. Kromě převažující obsluhy nové výstavby bude ze zastávek nové trati umožněn pěší přístup i do části stávající zástavby Holyně. Na nové trati o délce 1,5 km budou zřízeny tři páry zastávek, koncové obratiště je navrženo v prostoru severně od Slivence poblíž ulice K Barrandovu.

Navržená tramvajová trať je dvoukolejná, její trasa začíná napojením na stávající obratiště Sídliště Barrandov, které bude upraveno a ponecháno pro ukončení některých linek. Nová trať pokračuje západním směrem v boční poloze podél komunikace Werichova a následně se stáčí k jihozápadu. Zde je navržena první zastávka Kaskády, určená k přímé obsluze stávajících bytových domů Kaskády Barrandov a Výhledy Barrandov i pro připravované další záměry (zejména pokračování projektu Kaskády ve VI., VII. a IX. etapě). Tramvajová trať dále pokračuje v přímém směru do zastávky Holyně, ze které je navržen přístup pro pěší do stávající zástavby Holyně. Tramvajová trať dále kříží ulici K Holyni a přibližuje se k ulici K Barrandovu, u které je navrženo smyčkové obratiště se zastávkami Slivenec. Rovněž v této oblasti je plánována nová bytová zástavba.

Tramvajová trať je koncipována jako prvotní vstup do území, přičemž je do budoucna předpokládána a technicky umožněna dostavba vozovek pro obsluhu nových objektů, tramvajová trať by následně byla situována jako osa nové ulice. Zřízení tramvajové trati proto nevyžaduje významné zásahy do stávající infrastruktury, většina trasy je vedena v nezastavěném území mimo stávající komunikace a bez kolize se stávajícím vedením inženýrských sítí. U stávajících komunikací Werichova a U Náhonu, které trať kříží, je řešeno stavební provedení křížení s nezbytnými navazujícími úseky. Pro umožnění přístupu pěších jsou u zastávek navrženy nové chodníky s bezbariérovou úpravou a stezky pro pěší vybavené veřejným osvětlením. U tramvajové smyčky Slivenec bude provedena stavební úprava podchodu pod ulicí K Barrandovu. V okolí smyčky dochází k lokálním přeložkám inženýrských sítí. Povrch nové tramvajové trati je navržen v celé délce s otevřeným kolejovým svrškem, přičemž výhledově je možné souvislosti s rozvojem okolní zástavby a komunikací doplnění vegetačního krytu (zatravnění).