Lepší doprava v Praze » Tramvajové tratě » Rekonstrukce tratě Nuselská – U Plynárny (2016-2017)

Rekonstrukce tramvajové trati v ulicích Nuselská a U Plynárny byla navržena od křižovatky ulic Nuselská - Vladimírova až po křižovatku U Plynárny – Chodovská. Původní konstrukce tramvajové trati z panelů BKV byla nahrazena konstrukcí pevné jízdní dráhy se žlábkovými kolejnicemi upevněnými systémem W-tram s živičným krytem, tvořícím většinou současně vozovku pro automobilovou dopravu. Nová konstrukce přinesla pro tramvajovou dopravu zejména významné zvýšení jízdního komfortu a ve spojení s dokončením definitivních navazujících vozovek v roce 2017 také významné snížení hluku. Akce je dosud největší rekonstrukcí, prováděnou vlastními silami jednotky Dopravní cesta Tramvaje.

V ulici Nuselská je tramvajová trať vedena v ose komunikace v zastavěném území, kde provoz automobilů probíhá přímo po tramvajové trati, podél které se nachází parkovací pruhy. Tramvajová trať byla v tomto úseku rekonstruována ve stávající stopě. V úseku se nachází zastávky Horky a Pod Jezerkou, jejichž bezbariérové řešení bude realizováno formou chodníkových mysů v rámci navazující akce TSK hl. m. Prahy. Výjimkou je pouze zastávka Pod Jezerkou do centra, kde prostorové možnosti umožnily ponechání zastávkového ostrůvku. Zásadním aspektem s vlivem na etapizaci stavby byla v Nuselské ulici koordinovaná rekonstrukce mostu přes Botič (akce TSK), která zneprůjezdnila přilehlý úsek ulice pro veškerou dopravu na několik měsíců a určovala etapizaci rekonstrukce tramvajové trati. Práce na tramvajové trati v ulici Nuselská byly dokončeny v roce 2016 a navazující činnosti ostatních městských investorů pokračovaly v roce 2017.

Rekonstrukce úseku trati v ulici U Plynárny byla provedena s ohledem na charakter komunikace, kde již neparkují vozidla podél tramvajové trati, je zde však v přepravních špičkách intenzivní provoz a docházelo ke zdržování tramvajové dopravy. Proto byla v části této ulice navržena dílčí přeložka tramvajové trati, a to v úseku od ulice Nad Vinným potokem až k zastávce Chodovská. Tramvajová trať zde byla ze středu komunikace odsunuta na severní okraj, aby mohl vzniknout podél trati samostatný jízdní pruh oddělený v délce 330 metrů podélnými tvarovkami. Vzniklo tak opatření pro preferenci tramvajové a autobusové dopravy zvyšující rychlost a plynulost provozu MHD. V ulici U Plynárny se nachází tři zastávky – Michelská, Plynárna Michle a Chodovská. U zastávky Michelská bylo ponecháno stávající provedení, zastávky Plynárna Michle do centra a Chodovská jsou řešeny s napojením přímo na chodníky. V zastávce Plynárna Michle z centra je na základě požadavku MČ Praha 4 realizováno v rámci navazující akce TSK řešení tzv. „vídeňské“ zastávky, tedy s nástupem ze zvýšené vozovky. Tramvajová trať v ulici U Plynárny byla provedena částečně v roce 2016. Úsek mezi zastávkou Chodovská a Chodovskou ulicí se dokončuje v roce 2017, kdy se provádí také práce na vozovkách a chodnících.

Součástí rekonstrukce tramvajové trati byly také práce na trolejovém vedení včetně přeložek stožárů. V místech, kde to bylo možné, došlo ke sjednocení trakčního vedení a veřejného osvětlení na společné stožáry. V úseku změny polohy tramvajové trati v ul. U Plynárny byla součástí akce vyvolaná přeložka plynovodu.

Akce byla realizována na etapy s ukončením tramvajové dopravy na provizorních přejezdech, v době od počátku prosince 2016 do konce ledna 2017 bylo realizováno provizorní propojení již dokončeného a dosud neopravovaného úseku, aby v období klimatických podmínek neumožňujících stavební práce mohl být obnoven provoz na konečnou zastávku Spořilov. V obdobích výluk byly provedeny také práce dílčích oprav tramvajové trati v ul. Chodovská a na smyčce Spořilov, kde se celková rekonstrukce neprováděla.