Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa D » Popis trasy

Náměstí Míru

Ražená stanice se dvěma vestibuly. Vedle dopravní obsluhy náměstí a jeho bezprostředního okolí zde bude nově navrhovaná stanice trasy D plnit funkci přestupního místa na trasu A metra (včetně zajištění bezbariérového přístupu na tuto trasu) a na tramvajové linky vedené po ulicích Vinohradská, Korunní a Francouzská. Návrh stanice umožňuje jakékoli pokračování severním směrem k Hlavnímu nádraží a Náměstí Republiky/Žižkovu. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků.

Náměstí Bratří Synků

Hloubená stanice se dvěma vestibuly. Stanice trasy D zde svými vestibuly pokryje přímé vazby k území i k veškerým formám existující návazné hromadné dopravy. Vazbu na nedalekou železniční stanici Praha - Vršovice bude možno realizovat pouze nepřímo (pěší docházka).

Pankrác

Ražená stanice se dvěma vestibuly. Stanice trasy D svým dispozičním uspořádáním bude vedle obsluhy území na povrchu umožňovat i přestup na provozovanou trasu C (stanice Pankrác C) a návaznou autobusovou, případně i tramvajovou dopravu. Součástí stanice na trase D bude řešení celého přestupního uzlu D-C. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků.

Olbrachtova

Ražená stanice s jedním vestibulem. Stanice trasy D zde bude plnit funkci dopravní obsluhy okolní obytné zástavby a přestupu na návazné autobusové (výhledově i tramvajové) linky.

Nádraží Krč

Povrchová stanice se dvěma vestibuly. Bude plně využita možnost přímého kontaktu se železniční tratí směřující na Vrané nad Vltavou a Dobříš/Čerčany a do centra Prahy. Význam přestupního místa poroste s postupným zaváděním intervalové dopravy na této železniční trati. Do koncepce řešení stanice trasy D bude zde zahrnuto i širší okolí. Součástí stanice bude objekt parkoviště P+R s kapacitou cca 300 stání.

Nemocnice Krč

Hloubená stanice se dvěma vestibuly. Stanice bude orientována k hlavnímu vstupu do nemocničního areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, s návaznou autobusovou dopravou městského i příměstského charakteru a do navazujícího sídliště Krč. Významnou roli zde bude hrát i předpokládaný rozvoj přilehlého území, kde se uvažuje s výstavbou obchodně společenských a obchodně administrativních komplexů.

Nové Dvory

Ražená stanice se dvěma vestibuly. Stanice bude plnit několik dopravních funkcí. Půjde zejména o dopravní obsluhu rozvíjejícího se sídliště i plánovaného obchodně administrativního centra a dále o přestupy na návaznou autobusovou dopravu. Za stanicí Nové Dvory bude založeno větvení trasy metra do směru Modřany. Stanice je řešena s kolejovým uspořádáním pro obrat vlaků. Součástí řešení okolí stanice bude parkoviště P+R s kapacitou cca 300 stání.

Libuš

Hloubená stanice se dvěma vestibuly. Vedle dopravní obsluhy přiléhajícího území bude ve stanici i přestupní vazba na návaznou autobusovou dopravu a na plánované prodloužení tramvajové trati z Modřan.

Písnice

Hloubená stanice s jedním vestibulem. Součástí stanice bude malý autobusový terminál a parkoviště P + R s kapacitou cca 400 stání.

Depo Písnice

Povrchová stanice s jedním vestibulem. Součástí stanice bude velký autobusový terminál a záchytné parkoviště P + R s kapacitou cca 800 stání (zachycení automobilové dopravy z jižní části středočeského regionu). Stanice je řešena jako koncová a umožňuje budoucí pokračování trasy do regionu.

Depo

Součástí řešení trasy D je i depo, pro jehož realizaci je v územním plánu vyčleněna plocha jižně od Kunratické spojky.

Vedení trasy D bude koncipováno jako otevřené, což znamená, že bude respektovat technickou reálnost výhledového prodloužení za stanici Nám. Míru (směr Hlavní nádraží a Náměstí Republiky/Žižkov). Na jižním konci trasy bude zohledňovat možnost prodloužení jižním směrem za stanici Depo Písnice do přilehlého regionu.

Samozřejmou součástí všech stanic je i bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu.