Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa D » Fakta a mýty o společném podniku

Mýtus: „Společný podnik pracuje s rozpočtem 55 mld. Kč z veřejných zdrojů“

Fakta: Celková výše investičních nákladů na výstavbu metra D na trase Pankrác – Depo Písnice je dle rozpočtu společnosti Metroprojekt 39,7 mld. Kč, z toho na Společný podnik připadá maximálně 6,5 mld. Kč, tj. 16,3 % z celkových nákladů. Vklad DPP bude činit pouze 5 % z této částky, tedy max. 318,5 mil. Kč. Společný podnik tedy celkem uspoří hlavnímu městu 6,5 mld. Kč investičních prostředků, které budou moci být použity na další projekty ve prospěch Pražanů a které by jinak město muselo poskytnout DPP formou dotace z vlastního rozpočtu. Zbývajících 95 % finanční potřeby Společného podniku pokryje soukromý sektor – tj. soukromý investor a komerční banky.

 

Mýtus: „Společný podnik je mimo veřejnou kontrolu“

Fakta: Společný podnik bude pod pevnou kontrolou DPP a hlavního města Prahy díky smluvně zakotveným nadstandardním akcionářským právům DPP. Na chod Společného podniku bude dohlížet dozorčí rada, výbor pro audit, podobně jako statutární auditor jmenovaný DPP. Hlavní činností Společného podniku bude výkup pozemků a zajištění práv k dotčeným pozemkům (např. dočasné nebo trvalé zábory) a následně i výstavba nadzemních částí stanic metra. Všechny ostatní částí metra D, tj. tunely, vestibuly, vlaky a řídicí technologie budou financovány výlučně DPP a Společný podnik s nimi nebude mít nic společného. Výkupní ceny pozemků budou zřejmé ze smluv, které budou zveřejněny ve sbírce listin místně příslušného katastrálního úřadu. Nutno zdůraznit, že výkup pozemků není v žádném případě podřízen režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

Mýtus: „Hlavní město Praha vloží do Společného podniku svoje pozemky“

Fakta: Smluvní dokumentace ke spol. podniku v žádném případě nepředpokládá, že by město Praha vkládala do spol. podniku jakýkoliv svůj majetek a tedy pochopitelně, ani pozemky v jejím vlastnictví. Hlavní město Praha může nakládat se svými pozemky svobodně na základě rozhodovací vůle kompetentních orgánů města. Vůči Společnému podniku v této souvislosti nemá žádné závazky. Je absurdní se domnívat, že ze smluvní dokumentace ke spol. podniku vyplývá, že pozemky hlavního města Prahy budou v souvislosti se založením spol. podniku svěřeny do rukou soukromého subjektu, který bude akcionářem Společného podniku.

 

Mýtus: „Hlavní město Praha nebude mít vliv na urbanistiku, kvalitu developerský projektů“

Fakta: Hlavní město Praha bude i v případě zástavby v okolí budoucích stanic metra D kontrolovat urbanistickou kvalitu rozvoje dotčených území města způsobem, který je aplikován na jakékoliv jiné městské lokality. Společný podnik nezíská v této souvislosti jakoukoliv výhodu oproti jiným developerským subjektům působícím na území hl. města.

 

Mýtus: „Na Společném podniku vydělá jen Penta, výběr nebyl transparentní“

Fakta: Struktura společného podniku zaručuje, že pokud vydělá Penta, vydělá i DPP. Jakákoliv dceřiné společnosti budou zakládány způsobem, který předpokládá, že DPP může požadovat účast spol. podniku na základním kapitálu každé jednotlivé dceřiné společnosti až do výše 49 %, a to zejména na ochotě DPP se finančně angažovat na spolufinancování výstavby jednotlivých developerských projektů. 

Výběr strategického partnera proběhl formou dvoukolového výběrového řízení, za účasti většího množství renomovaných developerů ČR, když v druhém kole zvítězila nabídka, která byla vyhodnocena pro DPP jako nejvýhodnější. Transparentnost celého procesu garantoval organizátor výběrového řízení tj. společnost Deloitte Advisory.