Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa A » Postup výstavby

V rámci výstavby již bylo provedeno

Postupně byly předány plochy zařízení stavenišť CV1, CV3, E2, BRE1, KU1, MO1, Veleslavín VE, CV2, BRE 2 a PE2, a ty byly následně oploceny.

Do konce května 2010 bylo ukončeno kácení zeleně na staveništích E2, KU1, CV 1, CV 3, BRE1, PE 2, MO 1 a MO 2. V tomto čase byla pokácena také podstatná část zeleně na staveništi VE (zbytek byl povolen pokácet rozhodnutím s nabytím právní moci dne 22. prosince 2010) a CV 2. Zbývající plochy jsou káceny postupně v 1. čtvrtletí roku 2011.

Na staveništi E2 bylo dokončeno oplocení staveniště a kácení zeleně. Buňkoviště má veškeré přípojky zařízení staveniště, vjezdy a výjezdy. Je dokončena ochrana inženýrských sítí, přeložka drenáže a montáž buňkoviště, které je dokončeno k nastěhování. Stavební jáma je odtěžena do 1. pracovní úrovně.

Na staveništi Veleslavín bylo provedeno částeční oplocení zařízení staveniště a náhradní chodník, kácení zeleně a částečně vjezdy a výjezdy na zařízení staveniště. Provedl se inženýrsko geologický průzkum.

Na staveništi VE probíhají práce na přeložkách vodovodů, slaboproudých zařízení, plynovodu, ražení kanalizace a přeložky hradebních vodovodů. Byla provedena přeložka ulice Kladenská 2. fáze. Proběhly úpravy na rozšíření vozovky ulice Evropská.

Zemní práce probíhají na staveništích KU1 a E2. Na staveništi PE 2 byla dokončena větrací šachta s předvrtanými piloty.

Zařízení staveniště KU1 bylo stavebně dokončeno.

Ve stanici Motol byla dle DIRů (dopravně-inženýrská rozhodnutí) dokončena stavební úprava vozovky Kukulova na jižní straně, byla přemístěna zastávka autobusů. Byla dokončena přípojka veřejného osvětlení – jih. Jsou dokončeny provizorní protihlukově stěny a piloty na stavební jámě KU1. Probíhá těžba prostoru jámy na 3. kotevní úroveň a východní strany rampy na 3. kotevní úroveň, dále probíhají vrty a betonáž pilot opěrné zdi na severní straně ulice Kukulova. Ve shodě s DIRem byla provedena úprava světelného signalizačního zařízení - 2.fáze (přechod přes ulici Kukulova).

Přípojky 22 kV pro TBM zařízení staveniště BRE 1 a E 2: Pro přípojku BRE 1 byl MČ P6 vydán dne 18.10.2010 souhlas s umístěním a provedením stavby. Neprodleně byly zahájeny zemní práce a pokládka kabelů. Byly položeny kabely v ulici Pobělohorská a na zařízení staveniště BRE1 byla osazena rozpínací stanice.

Zemní práce (hloubení a ražba) probíhají ze staveniště BRE1 a pokračuje ražba obratového tunelu a propojky do stanice Petřiny. Práce na dvoukolejném tunelu byly zastaveny.

Ve stavebním oddíle 07 v okolí stanice Motol byla dokončena montážní šachta, bylo vyraženo 170 m obratových kolejí.

Ve stavebním oddíle 08 v okolí stanice Motol bylo vyraženo 133 metrů kaloty.

Ve stavebním oddíle 03 v okolí stanice Červený Vrch bylo vyraženo 98 metrů přístupové štoly zařízení staveniště CV3. Pokračují práce na přeložkách inženýrských sítí v oblasti CV2.

V okolí stanice Červený Vrch (CV 1) byly dokončeny inženýrské sítě, zbývá provést elektropřípojku CV3, přípojky vody a kanalizace zprovozněny, zpevněné plochy sever a jih provedeny. Proveden překop ulice Horoměřická pro chráničky.

Sdružení ARCADIS-INSET provádí geomonitoring na zařízení staveniště BRE 1 (Na Vypichu) pro obě ražené štoly, montážní šachtu pro TBM, raženou kanalizaci ve stavebním oddíle 05 v okolí stanice Veleslavín, ražené objekty ve stavebním oddíle 03 v okolí stanice Červený Vrch a díla ve stavebním oddíle 09 v okolí stanice Motol..

Provádějí se zemní práce pro přívodní kabelové vedení 22 kV do stanice Dejvická.

Pokračují práce ve stavebním oddíle 09 na realizaci opěrné zdi podél ulice Kukulova. Dokončují se práce na objektech Strojovna vzduchotechniky a montážní jáma, pokračují práce na objektu Trvale kotvená stěna.

Ve stavebním oddíle 08 v mezistaniční úseku Petřiny – Motol se dokončuje plocha zařízení staveniště pro úložiště tubinků, provádí se vjezd do Ankarské ulice a ulice Na Vypichu. Ražba tunelu směr Motol je realizována v plném profilu v délce 200 m, dokončují se protihluková opatření v ulici Na Vypichu.

V prosinci 2010 proběhla přejímka TBM ve Schwanau. Veškeré komponenty 1. štítu byly dopraveny do Prahy a bylo zahájeno jeho sestavování. Sestava štítu by měla být dokončena v březnu 2011 a začátkem dubna se předpokládá instalace 1. kola. Následovat bude spuštění ražby levého traťového tunelu směr stanice Petřiny.

V lednu 2011 proběhlo hloubení stavební jámy, přes kterou bude zajišťován provoz razícího štítu TBM pro úsek Červený Vrch – Dejvická. Po ukončení ražeb bude v této jámě vybudována šachta a objekt hlavního větrání. U stanice Petřiny byly vyraženy přístupové štoly do trasy a obratový tunel (178,5 m). Byla zahájena montáž razícího štítu TBM.

Probíhají předstihové práce provozních souborů ve stanici Dejvická. – 01/2011

Realizuje se přívod 22 KV do stanice Dejvická.

Ve stanici Motol zahájena ražba odstavných a obratových kolejí. – 01/2011

Provedena provizorní přeložka tramvajové trati včetně komunikace Evropská na Červeném vrchu. – 02/2011

Zahájeny práce na jižní části vestibulu Červený vrch. – 03/2011

Ve stanici Veleslavín zahájeny práce na hloubené jámě, včetně sjízdné rampy. – 03/2011

Ve stanici Motol probíhá přeložka dešťové kanalizace DN 500. – 03/2011

Na ploše E2 dokončena stavební jáma a probíhají pokládky podkladních betonů. – 03/2011

Na ploše BRE 1 proběhl 21.3.2011 křest mechanizovaného štítu TBM (Tonda) a následně zahájena ražba levého traťového tunelu.

Zahájeny přípravné práce na ploše E1 na Dejvické ul.

Na Červeném vrchu byla zahájena ražba vlastní stanice přes dokončenou přístupovou štolu. – 04/2011

Ve stanici Motol přípravné práce na protiražbu dvoukolejného tunelu. – 05/2011

Ve stanici Dejvická (vestibul) byly zahájeny práce na náhradní trase napájecího kabelu 22 KV. – 05/2011

Na stanici Červený vrch byla provedena bezpečnostní pilotová clonící stěna. – 05/2011

Ve stanici Motol byly dokončeny ražby odstavných a obratových kolejí prováděných z jámy KU 1. – 05/2011

Ve stanici Červený vrch byla dokončena a zkolaudována protihluková hala nad portálem přístupové štoly. – 06/2011

Na BRE 1 byl 18.6.2011 pokřtěn 2. mechanizovaný štít TBM (Adéla) a následně zahájena ražba pravého traťového tunelu.

Ve stanici Motol zahájeny práce na hloubených tunelech za stanicí. – 06/2011

Ve stanici Červený vrch zahájeno hloubení výtahové šachty. – 07/2011

Ve stanici Veleslavín dokončena stavební jáma včetně sjízdné rampy a byla zahájena ražba levého staničního tunelu. – 08/2011

Ze stanice Motol zahájena protiražba dvoukolejného tunelu. – 08/2011

11.8.2011 proběhla prorážka mechanizovaným štítem TBM levého traťového tunelu do stanice Petřiny.

Zahájeny práce na stavební jámě E1 – 09/2011

Dokončena ražba eskalátorového tunelu stanice Červený vrch – 09/2011

16.9.2011 proběhla prorážka mechanizovaným štítem TBM pravého traťového tunelu do stanice Petřiny

Zahájeny práce na definitivní obezdívce ostění obratových kolejí stanice Motol – 09/2011

Zahájena ražba traťových tunelů v úseku Petřiny – Veleslavín – 10/2011

Probíhá ražba traťových tunelů v úseku Petřiny – Veleslavín – 11/2011

Dokončeny ražby staničních tunelů stanice Veleslavín – 12/2011

Dokončena ražba levého traťového tunelu v úseku Petřiny – Veleslavín

Zahájeny práce na stavebních a technologických úpravách ve stanici Dejvická, související s dojezdem mechanizovaného štítu TBM do stanice – 01/2012

Dokončena obezdívka definitivního ostění a ekalátorového tunelu stanice Červený vrch – 01/2012

Dokončena ražba pravého traťového tunelu v úseku Petřiny – Veleslavín – 01/2012

Zahájeny ražby traťových tunelů v úseku Veleslavín – Červený vrch – 01/2012

Probíhá ražba ekalátorového tunelu stanice Petřiny – 02/2012

Dokončena definitivní obezdívka ostění v obratových kolejích stanice – 03/2012

Dokončena ražba stanice Petřiny – 03/2012

Dokončeny železobetonové konstrukce jižní části vestibulu a podchodu stanice Červený vrch – 03/2012

Zahájena ražba vzduchotechnické propojky z jámy E1 – 03/2012

BOZP a ekologie

Probíhá kontrolní činnost na stavebních dvorech BRE1, BRE2, KU1, MO 1, E2, CV1, CV2, CV3, PE1 a VE a v týdenním cyklu probíhají kontrolní dny koordinátora BOZP za účasti hlavních zhotovitelů stavby.

Monitoring

ARCADIS – INSET monitoruje a bude monitorovat objekty, které se nacházejí v zóně ovlivnění a seismické zóně ražených tunelů, v návaznosti na postup výstavby. V rámci tohoto monitorování je prováděno několik druhů kontrolních měření včetně sledování hydrogeomonitoringu.

Nakládání s odpady dle zákona č.185/2001 Sb.

Kácení zeleně a její likvidace probíhalo a probíhá v souladu se zák.č.185/2001 Sb.

Pasportizace objektů

K již předaným pasportizacím budou jejich zhotovitelem doplněny souhlasy vlastníků pasportizovaných objektů a dále bude probíhat podrobnější pasportizování objektů v zónách ovlivnění ražbami dle časového postupu prací.