Lepší doprava v Praze » Metro » Trasa A » Členění stavby

Stavební oddíl 01 (S0 01) - stanice Dejvická

Probíhají přípravné práce pro montáž předstihových provozních souborů ve stanici.

Stavební oddíl 03 (SO 03) – stanice Bořislavka

Probíhá ražba přístupové štoly do stanice - vyraženo 223 m. Na povrchu byly provedeny přeložky inženýrských sítí. Následná úprava komunikací včetně provizorní přeložky tramvajové trati umožní otevření stavební jámy pro výstavbu jižní části vestibulu. Byla provedena přeložka tramvajové trati včetně komunikace Evropská. Probíhají zemní práce na zajištění stavební jámy jižní části vestibulu. Byly zahájeny práce na výtahové šachtě.

Stavební oddíl 04 (SO 04) – mezistaniční úsek Bořislavka – Nádraží Veleslavín

Na ploše probíhá hloubení stavební jámy, včetně zajištění, přes kterou bude zajišťován provoz razícího štítu TBM pro úsek Bořislavka – Dejvická. Po ukončení ražeb bude v této jámě vybudována šachta a objekt hlavního větrání.

Stavební oddíl 05 (SO 05) - stanice Nádraží Veleslavín

Realizují se přeložky inženýrských sítí včetně ražených kanalizačních řadů DN 1000 a DN 400. Byla provedena většina demoličních prací. Probíhá vrtání zápor.

Stavební oddíl 07 (SO 07) - stanice Petřiny

Byly vyraženy přístupové štoly do trasy. Z přístupové štoly byl vyražen obratový tunel (178,5 m). Probíhá rozfárání před stanicí – levý boční výrub (vyraženo 24,0 m). Byla provedena montážní šachta a zahájena montáž razícího štítu TBM. Zařízení stavby TBM – výstavba pásových dopravníků, dopravník rubaniny. Dne 21. března se na staveništi na Vypichu uskutečnil slavnostní křest plnoprofilového razicího štítu, který bude razit většinu traťových tunelů na 6 134 m dlouhém úseku pražského metra ze stanice Dejvická do stanice Nemocnice Motol.

Stavební oddíl 08 (SO 08)- mezistaniční úsek Petřiny – Nemocnice Motol

Probíhá ražba dvoukolejného tunelu z Vypichu (vyraženo 201 m ).

Stavební oddíl 09 (SO 09) – stanice Nemocnice Motol

Probíhá hloubení lamel trvale kotvené stěny stanice. Byla provedena opěrná stěna v ulici Kukulova, vč.odtěžení na úroveň vozovky. Na ploše zařízení staveniště u ulice Kukulova byla dokončena stavební jáma vč. zajištění (v definitivním stavu zde bude umístěn objekt hlavního větrání) a byla zahájena ražba odstavných a obratových kolejí (vyraženo 120 m).

Označení stavenišť:

- v okolí stanice Dejvická – DEJ-P

- v okolí ulice Kanadská - E1

- v okolí stanice Bořislavka – CV1, CV2, CV3 a CV4

- v okolí stanice Nádraží Veleslavín – E2 a VE

- v okolí stanice Petřiny – PE1, PE2, PE3 a PE4

- v mezistaničním úseku Petřiny – Nemocnice Motol (Na Vypichu) – BRE1 a BRE2

- v okolí stanice Nemocnice Motol – MO1 a MO2

- v okolí ulice Kukulova – KU1